Oferim sessions de consultoria en:
- La definició i implantació de sistemes de gestió
- La integració de diversos sistemes de gestió
- L'anàlisi, revisió i millora de processos i procediments concrets
- L'assistència a la direcció en presa de decisions (plans estratègics i operatius)

C ConsultoriaT'ajudem a fer-ho possible

Deixa a les nostres mans:
- La realització de les auditories internes
- La realització d'avaluacions de proveïdor
- La coordinació i lideratge dels equips de treball de millora contínua (definició i anàlisi d'indicadors i objectius)
- L'assistència a les auditories de certificació

O OutsourcingHo fem possible

El software que proporciona les eines de suport que necessita la teva empresaZONA CLIENTS

ZONA AGENTS

T TOOLST'ho posem fàcil

La nostra eina online et permet:
- Definir i controlar documentalment tots els requisits (interns i legals) que apliquen al teu sistema de gestió (control documental)
- Gestionar les incidències (registre, anàlisi de No Conformitats, establiment d'Accions Correctores...)
- Gestionar el quadre d'indicadors del teu sistema de gestió

ZONA CLIENTS

ZONA AGENTS

T TOOLST'ho posem fàcil

Un sistema de gestió és qualsevol estructura organitzativa que involucra processos, procediments i recursos necessaris per desenvolupar activitats que persegueixen una mateixa finalitat.

 

Un bon sistema de gestió ajuda a dirigir i controlar una organització per tal d'aconseguir uns objectius concrets i una millora continuada.

La certificació és el conjunt de proves realitzades per un organisme independent que permeten l'obtenció d'un certificat i un reconeixement objectiu que dóna fe del compliment d'uns requisits establerts (Normes).

Consultors GQF us ajuda en la definició, implantació, certificació i seguiment de qualsevol sistema de gestió, sigui normalitzat o no, partint de la premissa següent:

Vosaltres sou els experts en el producte/servei que oferiu, nosaltres ho som en el sistema de gestió que necessiteu per tal d'oferir-lo en òptimes condicions